Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Báo cáo kết quả nghiên cứu độ ổn định sản phẩm

Độ ổn định là yếu tố cốt lõi của chất lượng sản phẩm. Độ ổn định được đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu một loạt các thử nghiệm hóa học, vật lý và vi sinh. Nghiên cứu độ ổn định nhằm bảo đảm sản phẩm luôn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khi được bảo quản ở điều kiện xác định theo khuyến cáo.

Kết quả nghiên cứu độ ổn định của sản phẩm từ Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia – Bộ Y Tế cho sản phẩm Sorbitol 70% của SOFAVI đủ điều kiện lưu hành. Thời hạn sử dụng của sản phẩm ước tính là 5 năm 6 tháng (bảo quản ở nhiệt độ 25°C)

Xem chi tiết kết quả báo cáo: https://drive.google.com/file/d/16WcEbz6JzVeBi6YewCFuQcvAPFUoHlfA/view?usp=sharing

Liên hệ