Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VINACHEM TẠI SOFVAI

Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp-Việt (gọi tắt là SOFAVI) thông báo về việc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là cổ đông sáng lập của SOFAVI thực hiện công tác chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt với nội dung như sau:
1. Thời gian Đăng ký mua cổ phần : Các ngày làm việc từ 08h00’ ngày 07/05/2024 đến 16h00’ ngày 17/05/2024.
2. Trị giá cổ phần tại SOFAVI: 71.262.030.000 đồng tương ứng 43,18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt.
3. Giá khởi điểm đấu giá: 13.031 đồng/cổ phần (Mười ba nghìn không trăm ba mươi mốt đồng một cổ phần)
4. Thời gian tổ chức đấu giá : 9h00 ngày 27/5/2024
5. Thời gian mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 28/5/2024 đến 3/6/2024;
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vn
; www.vinachem.com.vn
; www.cts.vn
; www.sorbitol.com.vn.

Xin vui lòng xem file thông tin và biểu mẫu đính kèm : https://drive.google.com/drive/folders/1jN_YaTRHI8vqVL3BhWWly8Rs0tpg_9Qp?usp=drive_link

Liên hệ